Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVATHERM.NL

artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Provatherm.nl, hierna te noemen: Gebruiker ,
en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomstenmet Gebruiker, voor de uitvoeringwaarvan door Gebruiker
derden dienen te worden betrokken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoopof
andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enigmoment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigdmochten
worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan
in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als
mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats
tevinden naar degeest vandezebepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden
beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing
zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze
voorwaarden te verlangen.
artikel 2 Offertes en aanbiedingen
1 Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of
aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien deWederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of
aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTWen andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de
overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is
Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker
anders aangeeft.
5 Een samengestelde prijsopgave verplichtGebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel
van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst
1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders
voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan
is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient deWederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. IndienGebruiker gegevens behoeft van deWederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan
dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
4. Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker, tenzij anders is overeengekomen. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het
moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien deWederpartij afnameweigert of nalatig ismet het verstrekken van informatie
of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.
5. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
6. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren
opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is omdeze tewijzigen of
aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of
inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van deWederpartij, van de bevoegde instanties, wordt gewijzigd en de
overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen
oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker
zal daarvan zoveel alsmogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven
termijn van uitvoeringworden gewijzigd. DeWederpartij aanvaardt demogelijkheid vanwijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen
de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd omdaaraan eerst uitvoering te
geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de
uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven
zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geenwanprestatie vanGebruiker op en is voor de
Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot
wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de
in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de
Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde vanGebruiker daardoor direct of indirect ontstaan. Het
risico gaat van Gebruiker over op Wederpartij zodra het verkochte het bedrijfsterrein van Gebruiker feitelijk heeft verlaten. Indien franco
levering is overeengekomen gaat het risico vanGebruiker over opWederpartij zodra het verkochte ongelost de overeengekomen plaats van
bestemming heeft bereikt.
11. Indien Gebruiker met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze
prijs zonder dat deWederpartij in dat geval gerechtigd is omde overeenkomst omdie reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs
voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van
grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10%en plaatsvindt binnen drie
maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend deWederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 vanBoek 6BW
gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker alsdan alsnog bereid is omde overeenkomst op
basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een opGebruiker
rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat deWederpartij de
verplichtingen niet zal nakomen;
– de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is omzekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– Indien door de vertraging aan de zijde van deWederpartij niet langer vanGebruiker kanworden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de
oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming
van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen vanGebruiker op deWederpartij onmiddellijk opeisbaar. IndienGebruiker de
nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. IndienGebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op
enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de
kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien deWederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt,
dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond enmet directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling
van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of
schadeloosstelling is verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt beëindigd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht
van nog te verrichtenwerkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan deWederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de
werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De
Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet
binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de
Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij omde overeenkomst terstond en met directe
ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk beëindigt, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken,
vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde
arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
artikel 5 Overmacht
1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens deWederpartij indien hij daartoe gehinderdwordt als gevolg van
een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen
voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen,
alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waaropGebruiker geen invloed kan uitoefenen, dochwaardoor Gebruiker niet
in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf vanGebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft
ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt
nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode
langer duurt dan tweemaanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van
schade aan de andere partij.
4. Voorzoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen
of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker
gerechtigd omhet reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. DeWederpartij is gehouden deze factuur
te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
artikel 6 Betaling en incassokosten
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is
gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij
is alsdan een rente verschuldigd van 1%permaand, tenzij dewettelijke handelsrente ex art. 6:119aBWhoger is, inwelk geval dewettelijke
rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat deWederpartij in verzuimis tot het
moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens
in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
4. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuimte komen, een aanbod tot betalingweigeren, indien deWederpartij een andere volgorde voor de
toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de
opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde.
6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. DeWederpartij die geen beroep toekomt op afdeling
6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te
schorten.
7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter
verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van
hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien
Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen dewerkelijk gemaakte kosten voor
vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op deWederpartij worden verhaald. De
Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de Wederpartij alle
verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht, behalve in
het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de Wederpartij, en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet
bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. DeWederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hemverwacht mag worden omde eigendomsrechten van Gebruiker
veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden,
dan is de Wederpartij verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand,
ontploffings- enwaterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aanGebruiker ter inzage te geven.
Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich
er jegens Gebruiker bij voorbaat toe omzijnmedewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijkmocht (blijken) te
zijn.
6. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechtenwil uitoefenen, geeft deWederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke
en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de
eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen.
artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs
gesteld kunnenworden enwaarvoor zij bij normaal gebruik inNederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing
op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het
gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteldworden.Gebruiker kan in dat geval
andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 10 jaren na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders
voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd
geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
3. Iedere vormvan garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk
gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden
wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, deWederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel
hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze
werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. DeWederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het
gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen
weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
4. DeWederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hemter beschikking worden
gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort deWederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of
kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn
overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld.
Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan
Gebruiker te worden gemeld. Demelding dient een zo gedetailleerdmogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in
staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. DeWederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname
en betaling van de overigens bestelde zaken.
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of
schadeloosstelling.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke
termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het
gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding
daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te
retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten,
aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de
Wederpartij in rekening gebracht worden.
10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de
door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de
Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. IndienGebruiker aansprakelijkmocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid vanGebruiker beperkt tot maximaal tweemaal
de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover
de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige
prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover deWederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
7. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en
schade door bedrijfsstagnatie.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van
Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.
artikel 10 Risico-overgang
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op deWederpartij over op hetmoment waarop zaken aan deWederpartij in
de macht van de Wederpartij worden gebracht.
artikel 11 Vrijwaring
1. DeWederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verbandmet de uitvoering van de overeenkomst schade
lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.
2. IndienGebruiker uit dien hoofde door derdenmocht worden aangesproken, dan is deWederpartij gehoudenGebruiker zowel buiten als in
rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hemin dat geval verwachtmagworden.Mocht deWederpartij in gebreke blijven
in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en
schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
Artikel 12 Intellectuele eigendom
1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hemtoekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en
regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere
doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis
geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats
heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders
voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te
beslechten.
artikel 14 Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Gebruiker: www.provatherm.nl.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de
rechtsbetrekking met Gebruiker.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.